CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

    Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trungtambatdongsan.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà trungtambatdongsan.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để trungtambatdongsan.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

    Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trungtambatdongsan.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

-   trungtambatdongsan.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-   Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

-   Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và  trungtambatdongsan.com.vn.

-   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.

-   Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:  trungtambatdongsan.com.vncó trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của trungtambatdongsan.com.vn

BỘ LỌC Đóng lại
Khu vực